Înveliș vertical | Valentin Cernat ✏
01.07.2016 19:00 - 14.07.2016 22:00 - Vezi pe Facebook

EXPOZIȚIE DE LICENȚĂ
Înveliș vertical | Valentin Cernat

01.07 — 17.07.2016
Vernisaj: 01.07.2016, ora 19.00

POINT - Art Hub
Str. General Eremia Grigorescu nr. 10, Bucureşti

*for English scroll down

Studiul parcurs de Valentin Cernat își propune să realizeze o radiografie a cumulului de procese, stări și moduri de percepție generate de interacțiunea cu o colecție personală de fotografii de familie. Artistul analizează critic modul în care o serie initială de plăceri estetice, de moment combinate cu siguranța și intimitatea familială, au genenerat o vreme, o pseudo-identitate ancorată în încredere sau stimă imaginară. Aplicand definirea sinelui individual în contextul interpretării albumelor de familie, artistul va analiza punctual modul în care s-a raportat inițial la fotografiile respective. Mai mult, acesta deconspira discursul dominator, intim și sensibil al interpretărilor pe care le aduce identitatea de familie ca pe o pantă alunecoasă care în fapt l-a distanțat de interogarea sinelui real. La capătul dorinței de desprindere de trecut, rămane întrebarea: ce sunt eu?

În teză, Valentin va prezenta în paralel concepte și teorii legate de corporalitatea fizică, memorie, imagini de arhivă, trecut și identitate si propriul corp, descris prin analize medicale. Proiectul nu este un demers de simplă cartografiere a trecutului ci unul prin care interoghează prezența, actualitatea. Chiar dacă folosește vechi istorii și documente de familie, trecutul nu va fi nicio clipă scopul, ținta ci doar un pretext pentru a descrie unde se “găsește” la acest moment.

Expoziția lucrării de licență reprezintă o radiografie a momentului, a modului în care își percepe acum, propria persoană. Este răspunsul actual al întrebării “cine sunt eu?”, dincolo de aparență, dincolo de acel “Înveliș vertical”. Este o deplasare către ființă prin interogarea continuă a sinelui.

--------------------------------------

Valentin Cernat`s diploma research presents a radiograph of cumulative processes, states and modes of perception generated by the interaction with a personal archive of family photos.

The artist examines how critical an initial series of aesthetic pleasures of the moment, mixed with the safety and privacy of a family, have generated for a while, a pseudo-identity anchored in trust and imaginary esteem. Using the concept of individual-self while interpreting family albums, the artist interrogates himself on relations he had with those photos and what made him to reconsider his personality. Moreover, this dominant discourse uncover intimate and sensitive interpretations that brings family identity as a slippery slope that in fact it has distanced query real self.
At the end of the occurred desire for separation, the question remains the same: What am I?

In his thesis, Valentin presents both concepts and theories related to the memory, archive images, past and identity and also his own body, described in the exhibition by medical test results.

The project is not intended as a simple mapping of the past but rather as questioning the present, the actual moment. Even if he uses stories and old family documents, studying the past will not be any second order target but a ground to describe where the artist "finds" himself at this time.

The diploma exhibition is picture of the moment, of the way he sees his own person. It is the present answer for the question "Who am I?", beyond his appearance, beyond the "vertical skin". The exhibition is a shift towards being through continuous self-questioning.